PHỤ NỮ ĐẤT TỔ THÂN THIỆN, NHÂN ÁI, ĐOÀN KẾT, HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN

HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2021

24/03/2021 3:18:58 CH

Thành phố Việt Trì

Ngày 08/2/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Hội LHPN tỉnh Phú Thọ trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
 

HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2021
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua tuyên truyền những thành tựu đạt được của năm 2020, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ.

- Tuyên truyền những nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, hiệu quả, các cơ chế, chính sách phù hợp để chuyển hóa cơ hội và thách thức thành các động lực tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao nội lực và sức cạnh tranh, tính tự chủ của nền kinh tế nước ta trong năm 2021, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về sự chỉ đạo của Đảng, điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ và cấp ủy, chính quyền trong tỉnh quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025).

- Bồi đắp niềm tin, khí thế mới cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, niềm tự hào dân tộc, năm đầu triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nỗ lực đổi mới, hành động quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều thách thức, cơ hội đan xen và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực.

- Công tác tuyên truyền kinh tế - xã hội cần bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, nhất là các lộ trình, giai đoạn về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; chủ động đấu tranh chống lại các quan điểm, thông tin xuyên tạc, sai trái chống phá từ các thế lực thù địch; bảo đảm vững chắc an ninh thông tin kinh tế góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

1.1 Khẳng định kết quả toàn diện và ấn tượng của Việt Nam năm 2020 trên một số lĩnh vực chủ yếu sau:

- Ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Đảng và Nhà nước đã kịp thời đưa ra các giải pháp trọng tâm, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, như: Kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh để phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội; kinh tế tăng trưởng dương (GDP đạt 2,91%), kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; an ninh lương thực giữ vững, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng dưới 4%, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt 4,8%, thương mại điện tử phát triển mạnh… xã hội ổn định, đời sống Nhân dân được bảo đảm trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng âm. Việt Nam được thế giới đánh giá là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới; kịp thời cơ cấu lại nền kinh tế phù hợp với tình hình mới, chia sẻ gánh nặng và khó khăn với Nhân dân, doanh nghiệp trong đó Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 gồm 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm quốc gia; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xã hội. Công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là xử lý nghiêm minh tội phạm về tham nhũng được dư luận Nhân dân đánh giá cao. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được thực hiện tốt, Việt Nam phát huy được vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA 41, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tăng cường đối ngoại với các nước trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh, khẳng định vị thế, ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam.

- Làm rõ những hạn chế cần khắc phục và khó khăn, thách thức trong thời gian tới, đó là: Nền kinh tế trong nước bị tác động từ dịch bệnh Covid-19, giải ngân vốn đầu tư công còn hạn chế, một số công trình trọng điểm quốc gia còn chậm tiến độ, cơ cấu lại nền kinh tế chưa đáp ứng được tình hình thực tiễn; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn Nhà nước còn chậm, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn. Việc sắp xếp tinh gọn, hiệu quả bộ máy của một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt. Tình hình an ninh, trật tự xã hội của một số địa phương còn diễn biến phức tạp. Ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ còn bị động. Tình hình thế giới, khu vực còn diễn biến khó lường, tiềm ẩn những nguy cơ suy giảm về kinh tế, việc làm trên toàn cầu từ dịch bệnh Covid-19; xu hướng bảo hộ, cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia lớn, nền kinh tế lớn diễn ra phức tạp, đối mặt với những thách thức mới và bất bình đẳng.

- Tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 thể hiện trong Kết luận 77 - KL/TW ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về “Chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước”; Kết luận 91 - KL/TW ngày 22/10/2020 của Hội nghị Trung ương lần thứ 13 khóa XII về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021”; Nghị quyết 124/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc hội, được cụ thể hóa thành 11 nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

1.2 Kết quả phá triển kinh tế xã hội của tỉnh Phú Thọ năm 2020 trên một số lĩnh vực chủ yếu sau:

- Kinh tế tiếp tục phát triển trên tất cả các ngành, lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 3,56%; trong đó: Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,98%; ngành công nghiệp - xây dựng tăng 4,21%; ngành dịch vụ 4,41% (mục tiêu năm 2020: 3,0% - 11,6%-8,05%); Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 50,4 triệu đồng (kế hoạch: 47,32 triệu đồng). Hoạt động sản xuất công nghiệp bước đầu được phục hồi, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) dự kiến cả năm tăng 2,3% so năm 2019. Một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ, như: xi măng tăng 8,2%, gạch ceramic tăng 6,7% quần áo may sẵn tăng 19,8%, điện tử tăng 4,9%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 9,15% so với năm 2019, giá trị kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay; trong đó: Xuất khẩu 4,6 tỷ USD, tăng hơn 2,2 lần so với năm 2019. Công tác quản lý đầu tư phát triển được tập trung chỉ đạo triển khai và đạt kết quả tích cực; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 30.900 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2019. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững tiếp tục triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả quan trọng; năm 2020, đã xay dựng được 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới (vượt 6 xã so với kết hoạch); đến nay, toàn tỉnh có 122 xã đạt chẩn nông thôn mới (tương đương 95 xã sau sáp nhập). 310 khu dân cư nông thôn mới, 3 khu dân cư được công nhận khu dân cư nông thôn kiểu mẫu; huyện Thanh Thủy được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

- Các lĩnh vực xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực: Sự nghiệp hóa giáo dục - đào tạo được quan tâm phát triển toàn diện, đẩy mạnh việc xã hội hóa; quy mô mạng lưới trường, lớp được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển; chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được giữ vững. Đội ngũ giáo viên các cấp học được tăng cường; quan tâm giải quyết chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên. Năm 2020 có thêm 35 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tỷ lệ trường chuẩn quốc gia là 89%. Công tác y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được chú trọng. Mạng lưới y tế tiếp tục được đầu tư, nâng cấp; chất lượng khám chữa bệnh có tiến bộ; năng lực chuyên môn và chất lượng dịch vụ của y tế các tuyến được nâng lên, đáp ứng nhu cầu của người dân và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên. Công tác y tế dự phòng, kiểm soát phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được quản lý chặt chẽ, đặc biệt là đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, không để dịch lây lan ngoài cộng đồng. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em được triển khai có hiệu quả. Phòng trào thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao được quan tâm đầu tư và đạt nhiều kết quả. Hoạt động báo chí, thông tin truyền thông, văn học nghệ thuật có nhiều tiến bộ, chuyển tải kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và thực hiện tốt vai trò định hướng thông tin tuyên truyền, đặc biệt đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong phòng chống đại dịch Covid-19, tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

- Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo: Sau 27 năm liên tục được nhận cờ thi đua của Chính phủ và Bộ Công an; năm 2020, Công an tỉnh Phú Thọ vinh dự được đón danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; quán triệt dâu sắc và cụ thể hóa các chiến lược về quân sự, quốc phòng; củng cố nền quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; hoàn thành bố trí Công an chính quy

đảm nhiệm chức danh Công an xã. Tăng cường tuân tra kiểm soát, xủ lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, khai thác khoáng sản trái phép…

2. Tiếp tục tuyên truyền nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế - xã hội

- Tuyên truyền nghị quyết, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Năm 2020, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã bám sát tình hình thực tiễn và ban hành, chỉ đạo thông qua các kết luận, như: Kết luận số 70 - KL/TW, ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”; Kết luận số 77 - KL/TW, ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về “Chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước”; Kết luận số 93 - KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 - CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”…

- Tuyên truyền các nghị quyết, bộ luật mới của Quốc hội ban hành và các bộ luật đến thời điểm thực hiện; tuyên truyền kết quả kỳ họp lần thứ 9, lần thứ 10 của Quốc hội khóa 14, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 120/2020/QH14, ngày 19/6/2020 về “Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”; Nghị quyết số 128/2020/QH14, ngày 12/11/2020 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 129/2020/QH14, ngày 13/11/2020 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021; Nghị quyết số 105/2020/QH14, ngày 9/6/2020 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021.

- Tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, chính sách mới của Chính phủ: Tuyên truyền Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ - CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/9/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm; Nghị quyết số 161/NQ-CP, ngày 29/10/2020 về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

- Tuyên truyền những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội của Đại hội XIII của Đảng, nhất là những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để tạo bứt phá phát triển nhanh và bền vững đất nước trong những năm tới. Tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, như: giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng chống thiên tai, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh, an toàn thực phẩm; tập trung thông tin cảnh báo về an toàn giao thông, hàng lậu, hàng giả, kém chất lượng, nạn cờ bạc mê tín dị đoan trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

- Tuyên truyền phương hướng chung của Tỉnh ủy năm 2021: Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển; phát triển công nghiệp, dịch vụ làm động lực tăng trưởng kinh tế. Đồng thời triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ then chốt về đầu tư phát triển hạ tầng then chốt, các lĩnh vực, địa bàn có tiềm năng lợi thế; cải cách hành chính; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của một số ngành, lĩnh vực trọng điểm và tạo sự bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự toàn xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

- Việc ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách … cụ thể hóa triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhất là triển khai thực hiện khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các nhiệm vụ then chốt về đầu tư kết cấu hạn tầng giao thông, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cải cách hành chính, phát triển các thành phần kinh tế; hỗ trợ đầu tư … các lĩnh vực quan trọng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, …

- Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội: Tiếp tục chỉ đạo việc thu hồi đất nông, lâm nghiệp và rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để xây dựng, phát triển khu, cụm công nghiệp, xúc tiến, hỗ trợ các dự án đầu tư tại các khu công nghiệp Cẩm Khê, Phú Hà các cụm công nghiệp sớm đi vào hoạt động trong năm 2021; nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ; phát triển nhanh, đa dạng, hiệu quả một số ngành dịch vụ có lợi thế, có giá trị gia tăng như: Du lịch, vận tải, kho bãi, dịch vụ Logistic, thương mại, viên thông, y tế chất lượng cao …; Tập chung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển toàn diện, có giá trị tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới; Tập trung thực hiện quyết liệt khâu đột phá của tỉnh về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển các loại hình doanh nghiệp, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển; Thực hiện tốt các biện pháp quản lý thuế, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; thực hiện các giải pháp nuôi dưỡng tạo các nguồn thu ổn định, bền vững; Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ gắn với đào tạo và sản xuất kinh doanh; Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn; Tăng cường công tác y tế dự phòng, đặc biệt tập trung chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, kiên quyết không để dịch lây lan trong cộng đồng và các cơ sở y tế; Tiếp tục thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội và các chế độ chính sách đối với người có công; Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, xây dựng khu phòng thủ vững chắc. Tặng cường phối hợp nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

3. Công tác điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Chính phủ, các bộ, ngành, của UBND tỉnh trong triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội

- Tuyên truyền công tác chỉ đạo, điều hành, phương châm hành động của Chính phủ năm 2021 “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển” và 8 trọng tâm chỉ đạo, điều hành để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021.

- Tập trung phản ánh công tác chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

- Tuyên truyền chương trình hành động của các cấp, các ngành, địa phương đơn vị thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong đổi mới, quyết liệt hành động, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam để thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

4. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối, nhiệm vụ đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 32 - CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”; Chỉ thị số 25 - CT/TW, ngày 8/8/1018 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”. Tuyên truyền kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 và vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2020 - 2021).

- Tập trung tuyên truyền các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tạo thuận lợi cho đất nước phát triển nhanh và bền vững, nhất là quảng bá hình ảnh, danh lam thắng cảnh của Việt Nam ra thế giới; tăng cường hợp tác quốc tế ứng phó đại dịch Covid-19 và thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân. Giới thiệu quảng bá nét đẹp văn hóa, cong người Đất Tổ, công tác đối ngoại của lãnh đạo tỉnh; thông tin về các chủ trương, chính sách thu hút, các dự án mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng, thế mạnh; Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư phát triển các loại hình du lịch phù hợp với đặc điểm điều kiện của tỉnh.

- Tuyên truyền những thành tựu, kết quả trong hội nhập kinh tế quốc tế, chủ động thu hút nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, tham gia hiệu quả các liên kết kinh tế quốc tế nhằm đa dạng hóa thị trường, đối tác…để phát triển kinh tế đất nước trong tình hình mới.

5. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đấu tranh với tội phạm trên lĩnh vực kinh tế -xã hội; tuyên truyền công tác chỉ đạo phát hiện và xử lý tham nhũng; phòng, chống trấn áp các loại tội phạm về kinh tế, những kết quả để lại dấu ấn tốt tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội; chủ động đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu độc trên mạng xã hội đi ngược lại lợi ích chung của đất nước, của tỉnh, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và cá nhân lãnh đạo tỉnh, địa phương, đơn vị.

6. Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh ở các cấp, các ngành và địa phương, đặc biệt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; coi trọng tuyên truyền, cổ vũ những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, vượt khó để vươn lên trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, tạo sự lan tỏa tích cực, khơi dậy khát vọng, lòng yêu nước, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án số 03- ĐA/TU, ngày 18/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên mạng internet và mạng xã hội”

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Xây dựng hướng dẫn, chỉ đạo và định hướng công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Nghị quyết đại hội Đảng bọ tỉnh lầ thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó tập trung quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.
- Chỉ đạo tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội; tăng cường định hướng tuyên truyền tị Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, Hội nghị giao ban báo chí, Hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh; trên bản tin Sinh hoạt chi bộ và thông tin tuyên truyền viên....
- Chỉ đạo việc nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân trên lĩnh vực kinh tế - xã hội; từ đó tham mưu cho lãnh đạo cấp ủy kịp thời có giải pháp định hướng, ngăn chặn những tư tưởng tiêu cực phát sinh kép dài dẫn đến khiếu nại, tố cáo, gây mất trật tự an toàn xã hội nhất là vào thười điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước trong những năm tới, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các Ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2021. Tích cực tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện quyền làm chủ, giám sát của Nhân dân trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

- Thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ quan báo chí, chủ động thông tin tuyên truyền về công tác tổ chức cũng như kết quả đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội XIII của Đảng đảm bảo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng, tạo không khi phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2021.
- Củ trì theo dõi, cung cấp thông tin, tuyên truyền các sự kiện về phát triển kinh tế - xã hội của trung ương, của tỉnh nổi bật trong năm 2021; xử lý kịp thời những vi phạm của cơ quan báo chí và phóng viên trong hoạt động báo chí.
Chuyên mục Tin tức

Du lịch Phú Thọ

Liên kết web

Thống kế truy cập

  •   Đang Online: 1
  •   Tổng truy cập: 3579660