XÂY DỰNG NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẤT TỔ "THÂN THIỆN - NHÂN ÁI - ĐOÀN KẾT - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN”

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC CẤP ỦY ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHỤ NỮ VÀ CÁN BỘ NỮ TRONG THỜI KỲ MỚI

18/10/2021 3:00:24 CH

 

                                                                                                                                Hoàng Công Thủy
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Công tác phụ nữ, cán bộ nữ là một bộ phận quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, công tác của chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị. Vì vậy, những năm qua, các cấp ủy Đảng trong tỉnh luôn quan tâm đến công tác vận động phụ nữ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phụ nữ và cán bộ nữ, đảm bảo sự bình đẳng,  tiến bộ của phụ nữ trong thời kỳ mới.

Đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm quan gian hàng Phụ nữ Đất Tổ sáng tạo khởi nghiệp.
 

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Chỉ thị số 21- CT/TW ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về việc “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”, Thông tri số 13-TT/TU, ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phụ nữ trong tình hình mới”,nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và xã hội về vai trò của phụ nữ, công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới được nâng lên rõ rệt, nhiều chủ trương, chính sách về công tác phụ nữ, cán bộ nữ được quan tâm, ban hành, đưa vào lồng ghép trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó đã tạo mọi điều kiện cho phụ nữ, phong trào phụ nữ và tổ chức Hội các cấp phát huy tốt vai trò, có nhiều đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội. Đồng thời chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết, tập hợp, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác phụ nữ, cán bộ nữ và các chương trình thực hiện Luật Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đồng thời, các cấp ủy Đảng chú trọng chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội LHPN các cấp. Từ đó, vai trò của tổ chức Hội được củng cố, nâng lên rõ rệt, 100% cơ sở Hội đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn cán bộ nữ để nâng tỉ lệ nữ trong quy hoạch và sử dụng quy hoạch gắn với công tác đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cũng như thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ nữ được quan tâm. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ, về công tác phát triển đảng viên nữ; ban hành thông tri, chương trình hành động thực hiện công tác cán bộ nữ trong từng giai đoạn, quy định cụ thể chính sách đối với cán bộ nữ, tỉ lệ nữ tham gia cấp ủy, hội đồng nhân dân các cấp, giữ các cương vị lãnh đạo, quản lý chủ chốt từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Chủ trương luân chuyển kết hợp với bố trí một số chức danh lãnh đạo nữ không phải là người địa phương trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả bước đầu. Đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh tham gia các cơ quan trong hệ thống chính trị cũng như cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị ngày càng có xu hướng tăng; chất lượng đội ngũ cán bộ nữ ngày càng được chuẩn hóa và nâng cao. Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy  cấp tỉnh là 18,86% (tăng 4,32%), cấp huyện là 19,21% (tăng 1,92%), cấp cơ sở là 25,63% (tăng 3,91%); tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 28,57%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 cấp tỉnh là 35,7% (tăng 5,32%), cấp huyện là 23,99% (giảm 1,91%), cấp xã là 28,29% (tăng 1,72%). Tỉ lệ đảng viên nữ ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Cùng với đó, số lượng lao động nữ được đào tạo, nữ cán bộ công chức được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, hành chính, tin học và ngoại ngữ, có trình độ đại học, sau đại học ngày càng tăng. Quyền bình đẳng của phụ nữ được thực hiện đã mở ra cơ hội để chị em có thêm việc làm, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình.

Đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm mô hình phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi tại thị xã Phú Thọ.

Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, nhấn mạnh: “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, tôn vinh nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, khát vọng của đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý, nữ trí thức, nữ cán bộ khoa học, nữ doanh nhân”; để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX “xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ bản lĩnh, phẩm chất, năng lực và uy tín, dám nghĩ, dám làm, ngang tầm nhiệm vụ”, trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Tăng cường quán triệt, phổ biến các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng nhằm tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động về công tác cán bộ nữ, làm cho mỗi cấp ủy Đảng,chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về bình đẳng giới, về vai trò, vị trí và sự phát triển của cán bộ nữ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời rà soát xây dựng các chương trình, kế hoạch, hành động cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đưa những quan điểm, tư tưởng, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả công tác phụ nữ ở từng ngành, địa phương, đơn vị.

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ: Xây dựng các chính sách nhằm phát triển cán bộ nữ trong nghiên cứu khoa học, trong lãnh đạo, quản lý, gắn đào tạo với quy hoạch và đặt trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của tỉnh; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước để phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phấn đấu đến năm 2030, tỉ lệ nữ cấp ủy viên các cấp đạt từ 20-25%; tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đạt trên 35% theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm mô hình phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi tại thị xã Phú Thọ.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm đến phong trào, hoạt động của phụ nữ, tăng cường công tác vận động phụ nữ gắn với việc chăm lo, xây dựng tổ chức Hội với đội ngũ cán bộ nữ phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách đối với phụ nữ và công tác cán bộ nữ. Tăng cường nắm bắt, giải quyết các vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở, nhất là các vấn đề liên quan đến phụ  nữ, tạo môi trường thuận lợi để phụ nữ phát huy và nâng cao vai trò, vị trí trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh thăm quan gian hàng trưng bày của hội viên phụ nữ tại Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Việt Trì lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2021- 2026

Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia xây dựng quê hương và chủ động giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ. Trọng tâm là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 
 

Mô hình trồng nho của hội viên, phụ nữ xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba cho hiệu quả kinh tế cao
 

Hội LHPN các cấp cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” gắn với phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương. Đánh giá, tổng kết những kinh nghiệm trong chỉ đạo, phát hiện, xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tích cực xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới. Tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội phụ nữ các cấp, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, chăm lo thiết thực quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp cho hội viên; phát huy vai trò chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền về chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, phương pháp vận động quần chúng cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp; đặc biệt đối với cán bộ mới được bầu sau Đại hội phụ nữ các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình hiện nay.

Mô hình Đường hoa dân vận khéo của Hội LHPN xã Minh Hạc, huyện Hạ Hòa

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, cùng sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ nữ và phụ nữ toàn tỉnh, vai trò, vị thế của phụ nữ được khẳng định, ngày càng đáp ứng tiêu chí của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, tích cựcgóp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ giàu đẹp, phát triển bền vững.

 Chuyên mục Tin tức

Du lịch Phú Thọ

Liên kết web

Thống kế truy cập

  •   Đang Online: 18
  •   Tổng truy cập: 841643