PHỤ NỮ PHÚ THỌ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại

23/05/2018 4:34:28 CH

UBND TỈNH PHÚ THỌ

BCĐ ĐỀ ÁN 343 VÀ 704

 
 

 

Số: 1784/KH-BCĐ                                 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

  Phú Thọ, ngày   20 tháng 5 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất,

đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và Đề án ''Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt''

Giai đoạn 2010-2015

 
 

 

       
Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-BĐHĐA, ngày 03/02/2015 và Hướng dẫn  của Ban Điều hành Đề án 343, 704 của Trung ương năm 2015 về tổng kết 5 năm thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và Đề án ''Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt'' giai đoạn 2010-2015. Ban Chỉ đạo Đề án 343 và 704 tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch tổng kết Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" ngày 12/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt Đề án 343 của Chính phủ) và Đề án ''Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt'' ngày 19/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt Đề án 704 của Chính phủ) giai đoạn 2010-2015, với những nội dung như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Đề án 343 và Đề án 704 của Chính phủ, trên cơ sở đó rút ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện“Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và“Nuôi dạy con tốt” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ trong tình hình mới.

Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Đề án 343 và Đề án 704, để tiếp tục thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân và cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

          - Công tác tổng kết, đánh giá phải nghiêm túc, đảm bảo tiến độ thời gian, thiết thực và hiệu quả.

   II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ THỜI GIAN TỔNG KẾT

1. Nội dung:

- Công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, công tác tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức, triển khai, thực hiện Đề án 343 và Đề án 704 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đánh giá kết quả 5 năm triển khai, thực hiện các mục tiêu, nội dung nhiệm vụ và giải pháp của Đề án 343 và 704 giai đoạn 2010-2015

- Vai trò và hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo, công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể trong vận động phụ nữ, nhân dân tham gia thực hiện Đề án.

- Đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện 02 Đề án trong thời gian tới.

2. Phương pháp: Việc tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 343 và 704 của Chính phủ được tiến hành từ cơ sở đến tỉnh.

- Đối với cấp tỉnh: Tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 343, 704

- Đối với cấp huyện và cơ sở: Căn cứ điều kiện thực tế để lựa chọn phương pháp tổng kết phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

3.     Thời gian:

- Cấp cơ sở: Tổ chức xong trong tháng 6/2015

- Cấp huyện: Tổ chức xong trong quý III/2015

- Cấp tỉnh: Tổ chức trong quý IV/2015

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo - Hội LHPN tỉnh

          - Tham mưu với Ban chỉ đạo ban hành kế hoạch của tỉnh về tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Đề án 343 và 704.

          - Tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết 5 năm (giai đoạn 2010 -2015), phương hướng nhiệm vụ thời gian tiếp theo của  BCĐ Tỉnh .

          - Báo cáo gửi Ban Điều hành Đề án Trung ương: trước ngày 30/5/2015

          - Tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án, dự kiến vào Quý IV/2015.

          2. Các ngành phụ trách Tiểu Đề án thuộc Đề án 343 (Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Ban chỉ đạo Đề án các huyện, thành, thị và các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án của tỉnh

          - Xây dựng báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 343 và Đề án 704 (giai đoạn 2010-2015) của đơn vị mình gửi Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh (qua cơ quan Thường trực Hội LHPN tỉnh), thời gian trước ngày 27/5/2015 để cơ quan Thường trực tổng hợp gửi Ban Điều hành Đề án Trung ương theo yêu cầu (Báo cáo theo mẫu đề cương và biểu mẫu số liệu kèm theo kế hoạch này).

- Lựa chọn mô hình, điển hình phụ nữ xuất sắc về phấn đấu rèn luyện các phẩm chất đạo đức và các gương điển hình là các ông bố, bà mẹ nuôi dạy con tốt có nhiều đóng góp trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững ở địa phương, đơn vị để khen thưởng ở cấp mình.

- Các Sở, ngành chủ trì các tiểu Đề án; Ban chỉ đạo các huyện, thành, thị lựa chọn, giới thiệu với Ban chỉ đạo tỉnh 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 02 Đề án. Ban chỉ đạo tỉnh sẽ xem xét và quyết định khen thưởng (có thông báo chính thức sau).

- Tổ chức tổng kết đề án theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác đã được phân công trong đề án.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ban chỉ đạo 02 Đề án  các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch tổng kết phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và gửi báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện 02 Đề án về Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh (qua Hội LHPN tỉnh)

2. Giao cho Hội LHPN tỉnh (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh) chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả theo quy định.

          Trên đây là Kế hoạch tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Đề án 343 và 704 (giai đoạn 2010-2015). Ban Chỉ đạo Đề án 343 và 704 tỉnh yêu cầu các Tiểu Đề án (thuộc Đề án 343), Ban chỉ đạo Đề án 343 và 704 UBND các huyện, thành, thị, thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 343 và 704 tỉnh phối hợp triển khai thực hiện, gửi báo cáo theo nội dung, tiến độ thời gian đề ra.  

 

      Nơi nhận:

- TW Hội LHPN VN;

- CT, PCT (Ô San);

- TTTU, HĐND, UBND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo ĐA tỉnh;

- Các Sở, ngành: TC, GD&ĐT, TT & TT, VH, TT&DL; Đài PT-TH tỉnh, Báo PT;

- Trưởng Ban Chỉ đạo ĐA các HTT;

- Hội LHPN các huyện;

- Lưu: TT, BTGVT.

 

TRƯỞNG BAN

 

 

 

(Đã ký)

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Hà Kế San

  

 

 

ĐỀ CƯƠNG

Đề cương Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục

phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” Giai đoạn 2010 - 2015

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Đánh giá khái quát về đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội; những thuận lợi, khó khăn tác động, ảnh hưởng đến việc thực hiện Đề án 343 và 704 của Chính phủ.

II. KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 343 VÀ 704 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  (2010-2015)

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các Đề án

- Đánh giá sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Đề án 343 và 704 của Thủ tướng Chính phủ (thể hiện bằng việc thành lập Ban chỉ đạo, ban hành các văn bản chỉ đạo và sự tạo điều kiện về các nguồn lực thực hiện).

- Đánh giá công tác tham mưu của tổ chức Hội phụ nữ, các sở, ban, ngành, đoàn thể được giao phụ trách các tiểu Đề án, các thành viên Ban chỉ đạo cho cấp uỷ, chính quyền các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện Đề án 343 và 704 của Thủ tướng chính phủ(về nội dung, hình thức triển khai theo giai đoạn và từng năm).

2. Kết quả triển khai thực hiện

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện Đề án 343/CP

Căn cứ nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch 4149/KH-UBND ngày 29/11/2010 của UBND tỉnh; kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm, các sở, ngành, đơn vị và Ban chỉ đạo các huyện, thành, thị báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện Đề án 343/CP, như sau:

Đối với các sở, ngành: Đánh giá rõ vai trò, trách nhiệm triển khai, tổ chức các hoạt động, thực hiện nhiệm vụ được phân công theo lĩnh vực ngành phụ trách. Kết quả cụ thể, tác động chung.

Riêng các Sở, ngành được UBND tỉnh phân công chủ trì triển khai thực hiện các Tiểu Đề án trong Đề án 343: Hội LHPN tỉnh (Đề án 1); Sở Giáo dục đào tạo (Tiểu đề án 2); Sở Thông tin và truyền thông (Tiểu đề án 3), Sở Văn hóa thể thao và du lịch (Tiểu đề án 4) cần đánh giá cụ thể kết quả từng hoạt động, công tác phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch theo yêu cầu đề ra. Công tác chủ động tham mưu với UBND tỉnh trong triển khai, tổ chức thực hiện các Tiểu Đề án được phân công chủ trì.

Kết quả triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về Đề án và tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Nội dung, hình thức tuyên truyền, số người thụ hưởng...?

Đối với BCĐ  các huyện, thành, thị

- Đánh giá kết quả triển khai và tổ chức các hoạt động. Vai trò, trách nhiệm của các ngành, đơn vị trong việc thực hiện các Tiểu Đề án? Công tác phối hợp triển khai thực hiện Đề án? Đánh giá công tác chủ động tham mưu với  BCĐ của  các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các Tiểu Đề án.

- Kết quả chỉ đạo, hướng dẫn các xã/phường/thị trấn xây dựng kế hoạch, các văn bản triển khai, tổ chức thực hiện Đề án.

- Công tác kiểm tra, đôn đốc các ngành, các xã/phường/thị trấn trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Đề án.

- Kết quả triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục. Nội dung, hình thức tuyên truyền, số cuộc tuyên truyền, số người tham dự, kết quả chỉ đạo điểm xây dựng các mô hình...?(Nêu rõ cấp huyện, cấp cơ sở)

- Nguồn kinh phí cấp cho hoạt động Đề án 5 năm? việc sử dụng các nguồn kinh phí? (Nêu rõ cấp huyện, cấp cơ sở)

- Kết quả thực hiện các hoạt động

+ Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nội dung Đề án.

+ Công tác xây dựng đội ngũ TTV của Đề án.

+ Hoạt động xây dựng mô hình

+ Hoạt động biên soạn tài liệu

+ Tổ chức các hoạt động truyền thông

+ Công tác kiểm tra, giám sát

2.2. Đánh giá kết quả thực hiện Đề án 704/CP

Căn cứ nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch 482/KH-UBND ngày 02/3/2011 của UBND tỉnh, kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm, các sở, ngành, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành, thị báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện Đề án 704/CP.

 * Đối với các sở, ngành: Đánh giá rõ vai trò, trách nhiệm triển khai, tổ chức các hoạt động, thực hiện nhiệm vụ được phân công theo lĩnh vực ngành phụ trách. Cần đánh giá cụ thể kết quả từng hoạt động, công tác phối hợp triển khai thực hiện Đề án theo đúng trách nhiệm được phân công trong kế hoạch 482/KH-UBND ngày 02/3/2011 của UBND tỉnh.

Đối với BCĐ các huyện, thành, thị

- Đánh giá kết quả triển khai và tổ chức các hoạt động của Ban chỉ đạo. Vai trò, trách nhiệm của các ngành, đơn vị trong việc thực hiện Đề án? Công tác phối hợp triển khai thực hiện Đề án?

- Kết quả chỉ đạo, hướng dẫn các xã/phường/thị trấn kiện toàn BCĐ, xây dựng kế hoạch, các văn bản triển khai, tổ chức thực hiện Đề án hàng năm.

  - Kết quả khảo sát thực trạng vấn đề nuôi dạy con dưới 16 tuổi tại địa phương.

- Việc tổ chức các hoạt động chỉ đạo điểm truyền thông cộng đồng về nuôi dạy con tuổi vị thành niên.

 - Tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiến thức về nuôi, dạy con thông qua các hình thức  phù hợp

  + Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, tuyên truyền viên

  + Biên soạn và phát hành tài liệu

  + Truyền thông  trên các phương tiện thông tin đại chúng

  + Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng

- Đánh giá về công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án

- Nguồn kinh phí cấp cho hoạt động Đề án trong 5 năm? Đánh giá việc sử dụng các nguồn kinh phí?

3. Đánh giá chung việc thực hiện Đề án 343 và Đề án 704

3.1. Đánh giá ưu điểm

- Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Kết quả cụ thể đạt được.

3.2. Những tồn tại, hạn chế

3.3. Nguyên nhân đạt được và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế:

3.4. Bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án 343, 704 của Chính phủ .

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 343, 704 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG NHỮNG NĂM TIẾP THEO

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp theo của cấp uỷ, chính quyền các địa phương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện Đề án 343 và 704 của Chính phủ.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; coi trọng việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhất là truyền hình, báo chí và hoạt động văn hoá, văn học nghệ thuật. Biên soạn tài liệu phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương, đơn vị.

- Công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong việc “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”  “Giáo dục bà mẹ nuôi dạy con tốt” ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Dự toán kinh phí thực hiện

IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Chuyên mục Tin tức

Du lịch Phú Thọ

Liên kết web

Thống kế truy cập

  •   Đang Online: 13
  •   Tổng truy cập: 286347