XÂY DỰNG NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẤT TỔ "THÂN THIỆN - NHÂN ÁI - ĐOÀN KẾT - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN”

Kế hoạch Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm

06/10/2022 8:51:25 SA

UBND TỈNH PHÚ THỌ
    HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 3475/KH-HĐPH Phú Thọ, ngày 08 tháng 09 năm 2022
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm”

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
1.1. Phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh Covid -19.
1.2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai và thực hiện công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
1.3. Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm” nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022.
2. Yêu cầu
2.1. Cuộc thi được tổ chức thực hiện nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
2.2. Phần mềm Cuộc thi hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo tối đa an
toàn, an ninh thông tin.
2.3. Có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức Cuộc thi.
II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI CUỘC THI
1. Tên gọi Cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng,
chống bệnh truyền nhiễm” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).
2. Đối tượng dự thi: Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ đủ 11 tuổi (học sinh lớp 6) trở lên, đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
3. Phạm vi: Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh. 
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC, GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
1. Nội dung thi
- Các quy định của pháp luật về phòng, chống, xử lý vi phạm về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, gồm: (1) Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; (2) Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch; (3) Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); (4) Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; (5) Văn bản số 45/TANDTC-PC, ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về hướng dẫn việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Các văn bản, hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế về biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
2. Hình thức thi
Cuộc thi được tổ chức qua hình thức thi trắc nghiệm trên mạng internet tại địa chỉ: http://thitimhieuphapluat.phutho.gov.vn 
Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 20 phút/01 lần thi, gồm 20 câu hỏi (19 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số người tham gia trả lời đúng các câu hỏi)
Chi tiết về cách thức tham gia thi được thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ Cuộc thi.
3. Thời gian tổ chức Cuộc thi: 30 ngày (từ ngày 26/9/2022 đến hết ngày 26/10/2022).
4. Giải thưởng Cuộc thi: Bao gồm 11 giải tập thể, 18 giải cá nhân:
- Giải nhất: 01 giải tập thể, 01 giải cá nhân;
- Giải nhì: 02 giải tập thể, 02 giải cá nhân;
- Giải Ba: 03 giải tập thể, 05 giải cá nhân;
- Giải khuyến khích: 05 giải tập thể, 10 giải cá nhân.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CUỘC THI
1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi; Thể lệ cuộc thi; thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Cuộc thi

- Đơn vị tham mưu thực hiện: Sở Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên,
các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo.
- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 16/9/2022.
2. Xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thẩm định bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi
- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức Cuộc thi.
- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 16/9/2022.
3. Chuẩn bị phần mềm Cuộc thi; bảo đảm cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức Cuộc thi thông suốt, ổn định, an toàn, an ninh thông tin và các vấn đề khác liên quan đến kỹ thuật công nghệ thông tin tổ chức Cuộc thi
- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.
4. Thực hiện thông tin, truyền thông về Cuộc thi
4.1.
 Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi bằng các hình thức phù hợp; đăng tải thông tin về Cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng các chuyên mục thông tin về Cuộc thi trên các
phương tiện thông tin đại chúng.
Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp; Báo Phú Thọ; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 22/9/2022 đến hết thời gian tổ chức Cuộc thi.
4.2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thông tin, truyền thông về Cuộc thi;
phát động, vận động công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thuộc phạm vi quản lý tham gia Cuộc thi.
Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/9/2022 đến hết thời gian tổ chức Cuộc thi.
5. Tổ chức vận hành Cuộc thi; tổng hợp kết quả, xét giải thưởng
- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức Cuộc thi.
- Thời gian thực hiện:
+ Vận hành Cuộc thi: Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 26/10/2022.
+ Tổng hợp kết quả, xét giải thưởng: Xong trước ngày 31/10/2022.
6. Tổng kết, trao thưởng Cuộc thi
- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức Cuộc thi.
- Thời gian thực hiện: Trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí tổ chức Cuộc thi từ kinh phí của UBND tỉnh cấp cho Sở Tư pháp để thực hiện công tác thi hành và phổ biến pháp luật.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Tư pháp:
 Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ
quan, đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động tổ chức Cuộc thi theo Kế hoạch.
2. Sở Thông tin và Truyền thông: Cử công chức tham gia Ban Tổ chức,
Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi; chuẩn bị phần mềm thi, bảo đảm cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức Cuộc thi; hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện truyền thông về Cuộc thi. Đặt đường link của Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.
3. Sở Y tế: Cử công chức tham gia Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi; phối hợp chuẩn bị các nội dung tổ chức Cuộc thi.
4. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị: Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này; tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân thuộc phạm vi quản lý tham gia Cuộc thi; đặt đường link của Cuộc thi trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Kết thúc Cuộc thi, báo cáo kết quả thực hiện (qua Sở Tư pháp tổng hợp) trước ngày 31/10/2022.
5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Sở Giáo dục và Đào tạo: Cử công chức tham gia Ban Tổ chức Cuộc thi; hướng dẫn, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, cán bộ và Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi; đặt đường link của Cuộc thi trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình.
6. Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Thực hiện truyền thông về Cuộc thi trên các phương tiện truyền thông; đặt đường link của Cuộc thi trên http://baophutho.vn và http://Phuthotv.vn.
7. Đề nghị các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh: Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ và Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi./.
 
Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Hội đồng PHPBGDPLTW (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TTHĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- CT, PCT Phan Trọng Tấn;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành, thị;
- CVP, PVP (Ô.Bảo);
- Lưu: VT, NC1 (110b).
 
TM. HỘI ĐỒNG
 CHỦ TỊCH
 
(Đã ký) 
 
 
                    
 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Phan Trọng TấnChuyên mục Tin tức

Du lịch Phú Thọ

Liên kết web

Thống kế truy cập

  •   Đang Online: 3
  •   Tổng truy cập: 1930692