MỖI CÁN BỘ TUYÊN GIÁO LÀ NHỊP CẦU NỐI GIỮA NHÂN DÂN VỚI ĐẢNG

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

14/07/2020 3:27:37 CH

Với quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, đoàn kết, đổi mới; xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể vững mạnh. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVIII đề ra.

Bình quân hằng năm có 98,7% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. 95% tổ chức cơ sở đảng; 92,3%  đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 85% cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Kết nạp 799 đảng viên mới. Mở 09 lớp trung cấp lý luận chính trị (LLCT) - hành chính. 70,65% cán bộ, đảng viên có trình độ trung cấp LLCT trở lên. Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn Viên chức tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng ủy Khối đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng 82 tập thể, 160 cá nhân điển hình tiên tiến. 100% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch làm theo; đăng ký, thực hiện trách nhiệm nêu gương gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được đổi mới. Tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị được phát huy. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch được tăng cường. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ LLCT cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đạt nhiều kết quả thiết thực. Trong nhiệm kỳ, đã có trên 2560 đối tượng Đảng, đảng viên mới được bồi dưỡng LLCT, trên 600 cán bộ, đảng viên được đào tạo chương trình trung cấp LLCT - hành chính. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được chú trọng; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ từng bước được nâng lên; 100% cấp ủy, chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ, trên 65% chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề đù 4 kỳ/năm; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt từ 95% trở lên. Công tác phát triển, quản lý đảng viên, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 422 lượt tổ chức đảng, 359 lượt đảng viên, giám sát 287 tổ chức đảng, 290 đảng viên; UBKT các cấp kiểm tra 431 lượt tổ chức đảng, giám sát 205 lượt tổ chức đảng, 204 lượt đảng viên. Công tác dân vận, nội chính, văn phòng được đẩy mạnh; dân chủ ở cơ sở, vai trò của các đoàn thể trong việc giám sát, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền từng bước được phát huy. Công tác lãnh đạo cơ quan và hoạt động của các đoàn thể được tăng cường. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng bộ vững mạnh. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính tị tư tưởng; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên, làm tốt công tác quản lý đảng viên, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; thực hiện tốt công tác dân vận, nội chính, văn phòng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với cơ quan, đơn vị và các đoàn thể, tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động đạt hiệu quả.

Phấn đấu có 95% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; 80% cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Đảng bộ Khối và 90% tổ chức cơ sở đảng, 90% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết nạp 400 đảng viên mới. Phối hợp mở 5 lớp trung cấp LLCT - hành chính. Các đoàn thể Khối xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Chuyên mục Tin tức

Du lịch Phú Thọ

Liên kết web

Thống kế truy cập

  •   Đang Online: 1
  •   Tổng truy cập: 2831970