PHỤ NỮ ĐẤT TỔ THÂN THIỆN, NHÂN ÁI, ĐOÀN KẾT, HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN

Công tác đào tạo, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ tỉnh Phú Thọ

25/11/2016 9:33:18 SA

          Công tác cán bộ nữ, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm lãnh đạo, được thể hiện trong Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các Chính sách của Nhà nước nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới. Sinh thời Bác Hồ luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam. Người từng nhấn mạnh “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Khi Bác mất, trong di chúc, Người vẫn đau đáu một nỗi niềm “Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày càng thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo”. Thực hiện lời Người dạy, ngày nay các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm đến cán bộ nữ vì đây là nguồn lực góp phần rất quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mọi thời kỳ. Để phát huy vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, Đảng ta xác định công tác cán bộ nữ là nội dung quan trọng trong chiến lược cán bộ của Đảng. Trong những năm qua, công tác cán bộ nữ liên tục được thể chế hoá trong nhiều văn bản của Đảng, Nhà nước như: Chỉ thị 37 -CT/TW ngày 16 tháng 5 năm 1994 của Ban bí thư "Về một số vấn đề công tác cán bộ nữ trong tình hình mới" và Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ chính trị "Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đất nước"; Quyết định 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020”.; Quyết định số 1241/QD-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng chính phủ về “Phê duyệt Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015”.

Thực hiện những chủ trương đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ cũng đã thường xuyên quan tâm, chú trọng đến công tác cán bộ nữ; đã ban hành nhiều văn bản triển khai, thực hiện công tác cán bộ nữ như: Kế hoạch số 31 - KH/TU ngày 5 tháng 7 năm 2007 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ chính trị; xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 23 - CTHĐ/TU ngày 6 tháng 6 năm 2012 "Thực hiện công tác cán bộ nữ từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2025"; UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 2296/KH-UBND ngày 20/7/2011, kế hoạch số 3158/KH-UBND ngày 14/8/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về “thực hiện chương trình quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Phú Thọ  giai đoạn 2011-2015”; kế hoạch số 1220/KH-UBND ngày 2/4/2014 về "Thực hiện Chương trình hành động số 23- CTHĐ/TU ngày 6 tháng 6 năm 2012 của Tỉnh ủy Phú Thọ. Xác  định  được tầm quan trọng của công tác cán bộ nữ, từ năm 2011 đến nay Ban Tổ chức Tỉnh ủy luôn thực hiện tốt việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác đào tạo, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ.

            Đối với công tác đào tạo cán bộ nữ:  Tỉnh uỷ đã có Nghị quyết chuyên đề về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đến năm 2016, trong đó có cán bộ nữ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để giới thiệu, lựa chọn cán bộ nữ các cấp tham gia học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Tính từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã cử 320 cán bộ nữ đi học cao cấp, cử nhân lý luận chính trị; cử 3.364 cán bộ nữ đi học trung cấp chính trị; 38 cán bộ nữ đi học cao học; chọn cử 13 đồng chí cán bộ nữ tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu tại nước ngoài. Các lớp bồi dưỡng do các cấp, các ngành mở đều có tỷ lệ cán bộ nữ tương xứng theo học.

           Đối với công tác quy hoạch cán bộ: Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khoá IX) về công tác quy hoạch cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, các cấp uỷ Đảng trong tỉnh đã chú trọng công tác quy hoạch cán bộ nói chung, quy hoạch cán bộ nữ nói riêng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp uỷ lựa chọn cán bộ nữ trưởng thành từ các phong trào, có năng lực, triển vọng phát triển đưa vào quy hoạch. Nhiệm kỳ 2015-2020, đã có trên 20% cán bộ nữ được quy hoạch tham gia ban chấp hành các cấp; riêng đối với cấp tỉnh có 21/104 đồng chí (đạt tỷ lệ 20,2%). Cán bộ nữ được quy hoạch Ban Thường vụ đạt trên 15%, cấp tỉnh đạt 3/23 đồng chí (đạt tỷ lệ 13,04%). Có 45/225 đồng chí (đạt tỷ lệ 20%) cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND cấp huyện; 92/393 đồng chí (đạt tỷ lệ 23,4%) được quy hoạch lãnh đạo các sở, ban, ngành (trong đó cấp trưởng 18 đồng chí, cấp phó 74 đồng chí)

         Đối với việc bố trí sử dụng cán bộ: Nhiệm kỳ Đại hội đảng 2015-2020 đã có 8/55 cán bộ nữ được bầu vào BCH đảng bộ tỉnh (đạt tỷ lệ 14,5%), có 93/536 cán bộ nữ được bầu vào BCH đảng bộ cấp huyện và tương đương (đạt tỷ lệ 17,35%). Tại kỳ bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 đã có 24/79 cán bộ nữ được bầu vào HĐND tỉnh, 129/498 cán bộ nữ được bầu vào HĐND cấp huyện; đã có 20/184 cán bộ nữ được bầu vào BTV cấp tỉnh, cấp huyện (trong đó cấp tỉnh 1 đ/c, cấp huyện 19 đ/c), 9/81 đồng chí được bầu giữ chức vụ lãnh đạo HĐND, UBND cấp huyện. Đã có 62/411 được bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo quản lý các sở, ban, ngành (trong đó cấp trưởng 8, cấp phó 54).

       Tuy nhiên, công tác đào tạo, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh vẫn còn có những khó khăn, vướng mắc, những hạn chế nhất định. Nhận thức về công tác cán bộ nữ ở một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thật sự đầy đủ,chưa nhìn nhận đánh giá đúng mức đối với cán bộ nữ,cá biệt còn định kiến và chưa xác định được cán bộ nữ là một bộ phận quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng. Việc phát hiện, tạo nguồn cán bộ nữ có nơi còn hạn chế, chưa tin tưởng giao việc cho cán bộ nữ. Một số ít cán bộ nữ được giao nhiệm vụ còn thiếu tự tin... Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo còn thấp, chưa thực sự tương xứng với khả năng và số lượng cán bộ nữ hiện có.

        Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ trong giai đoạn tiếp theo, tôi xin đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp như sau:

       - Tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, phổ biến các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, chương trình, đề án của Nhà nước, các văn bản của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về công tác cán bộ nói chung, công tác cán bộ nữ và Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ nói riêng; tạo nhận thức đúng đắn về cán bộ nữ, làm cho mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ vấn đề bình đẳng và phát triển của phụ nữ đang là động lực quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

      - Các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ nữ. Có chủ trương, phương hướng, mục tiêu cụ thể về cán bộ nữ trong Chiến lược cán bộ của địa phương, đơn vị. Tăng cường phát hiện và bồi dưỡng cán bộ nữ, tạo nguồn cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị.

     - Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng quy hoạch, rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm của các cấp uỷ Đảng, các cơ quan, đơn vị. Quy hoạch cán bộ của cấp uỷ các cấp, các ngành phải đạt tỷ lệ trên 20% cán bộ nữ. Những cơ quan, đơn vị đặc thù đông cán bộ nữ tỷ lệ này là trên 30%. Trong xây dựng Quy hoạch cán bộ cần chú ý những cán bộ nữ có khả năng, triển vọng phát triển.

     - Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ nữ vào các chức danh lãnh đạo quản lý. Gắn đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển với quy hoạch cán bộ. Những cơ quan có đông cán bộ nữ nhất thiết phải có cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ.

     - Thực hiện tốt các chính sách về cán bộ nữ, trong đó chú ý công tác tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị bằng các hình thức: tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ nữ vào hệ thống chính trị của tỉnh; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên nữ; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, bố trí, sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ vào các chức danh quản lý cấp phòng ban ở huyện và ngành, vào chức danh cán bộ chuyên trách, cán bộ chủ chốt cấp xã.

    - Đối với tổ chức hội phụ nữ cần chủ động,mạnh dạn trong công tác tham mưu đối với Đảng về công tác cán bộ nữ trong thời gian tới; đặc biệt là đội ngũ cán bộ hội,cán bộ nữ cần phải rèn luyện, học tập, công tác, tự khẳng định mình trên mọi lĩnh vực công tác, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

    Với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, đoàn thể công tác cán bộ nữ trong thời gian tới sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh sẽ phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của mỗi địa phương, đơn vị.

Cao Thị Toàn Thắng

                                                 Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ
Chuyên mục Tin tức

Du lịch Phú Thọ

Liên kết web

Thống kế truy cập

  •   Đang Online: 1
  •   Tổng truy cập: 3474444