MỖI CÁN BỘ TUYÊN GIÁO LÀ NHỊP CẦU NỐI GIỮA NHÂN DÂN VỚI ĐẢNG

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ chuyên trách Hội LHPN cấp tỉnh, huyện năm 2022.

19/08/2022 9:17:42 SA

Đồng chí Vũ Thị Thu Huyền phát biểu Khai giảng lớp bồi dưỡng

Thc hin Đề án 1893 ca Chính ph v bi dưỡng cán b, công chc Hi Liên hip Ph n các cp và Chi hi trưởng Ph n giai đon 2019 - 2025, t  ngày 17/8/2022, Hi LHPN tnh Phú Th t chc lp Bi dưỡng chuyên môn, nghip v v công tác Hi Ph n cho 60 hc viên là các đồng chí Phó ban, cán b chuyên trách cp tnh; Ch tch, Phó Ch tch, cán b chuyên trách các huyn, thành, th, đơn v trc thuc trên địa bàn tnh nhm đáp ng yêu cu ca công tác ph n trong tình hình mi, các cp Hi cn phi tiếp tc đổi mi ni dung, phương thc hot động, nâng cao cht lượng hot động ca t chc Hi ph n. Trong đó, công tác nâng cao trình độ năng lc cho đội ngũ cán b Hi các cp được xác định là mt trong nhng ni dung quan trng trong xây dng t chc Hi vng mnh, góp phn thc hin ch tiêu Ngh quyết Đại hi đại biu ph n tnh đề ra và nâng cao cht lượng, hiu qu công tác ph n trong thi k CNH, HĐH.


Đồng chí Dư Văn Quảng - Giám đốc Sở Ngoại vụ chia sẻ chuyên đề “Phát huy vai trò của Phụ nữ trong hội nhập quốc tế và công tác đối ngoại nhân dân”

Ti lp bi dưỡng, các hc viên được các ging viên, báo cáo viên giàu kinh nghim ca Hi LHPN tnh, S Ngoi v, Vin kim sát nhân dân tnh truyn đạt nhng vn đề cơ bn, nhng kiến thc mi như: Nhng đim mi trong công tác phát trin qun lý hi viên; thc hin Điu l Hi LHPN Vit Nam và quy trình thành lp y ban kim tra Hi LHPN cp tnh, huyn nhim k 2021-2026; Nâng cao quyn năng kinh tế cho ph n; Phát huy vai trò ca Ph n trong hi nhp quc tế và công tác đối ngoi nhân dân; Phòng chng xâm hi ph n tr em... Đây là nhng kiến thc cn thiết, giúp cho đội ngũ cán b Hi cp tnh, cp huyn nâng cao trình độ, k năng nghip v công tác ph n, áp dng vào thc tin công tác; vn dng sáng to, hiu qu phong trào ph n, xây dng t chc Hi ngày càng vng mnh; góp phn thc hin mc tiêu phát trin kinh tế - xã hi ca địa phương, đáp ng yêu cu nhim v trong tình hình mi.

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng

 
Chuyên mục Tin tức

Du lịch Phú Thọ

Liên kết web

Thống kế truy cập

  •   Đang Online: 1
  •   Tổng truy cập: 2832014